V2Ray 安装脚本汇总(不定期更新)

收集网上各种 V2Ray 安装脚本,不定期更新。

  • V2Ray 基于 Nginx 的 vmess+ws+tls 一键安装脚本(作者:wulabing)

脚本地址:https://github.com/wulabing/V2Ray_ws-tls_bash_onekey

wget -N --no-check-certificate -q -O install.sh "https://raw.githubusercontent.com/wulabing/V2Ray_ws-tls_bash_onekey/master/install.sh" && chmod +x install.sh && bash install.sh
  • V2Ray 一键安装脚本(作者:233boy)

脚本地址:https://github.com/233boy/v2ray/wiki/V2Ray搭建详细图文教程

bash <(curl -s -L https://git.io/v2ray.sh)

 


发表评论 0